Tadej Kobal

Član Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino (12. 10. 2021 -)

5. oktobra 2021 so v organiziciji Mladinskega sveta Slovenije potekale volitve za člane Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino. Za predstavnika drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine, me je predlagal Zavod Nefiks. Z večino glasov organizacij, ki so se udeležile volitev, sem 12. oktobra 2021 postal član Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino.

Ker sem prepričan, da o težavah, s katerimi se te organizacije soočajo in potencialnih rešitvah zanje vedo največ prav mladi in organizacije s tega področja, sem vedno vesel vaših pripomb ali predlogov.

Čemu sem postal član Sveta Vlade RS za mladino?

Svet Vlade Republike Slovenije za mladino je eno od delovnih teles Vlade, zadolženo za področje mladine. Njegova naloga je, da spremlja in ocenjuje položaj mladih v družbi, preverja upoštevanje želja mladih, predlaga ustrezne ukrepe in rešitve za težave, s katerimi se soočajo mladi, daje mnenja pristojnim organom o aktualnih vprašanjih, ki zadevajo mlade ter vzpodbuja sodelovanje mladih v različnih posvetovalnih in soodločevalskih telesih na državni in lokalni ravni. Sestavljajo ga predstavniki mladinskih organizacij in združenj ter predstavniki Vlade RS. 

V Sloveniji je v tem trenutku nekaj več kot 300 000 mladih oseb. Kljub temu, da pri mladih ne gre za homogeno skupino ter da so si mladi med seboj različni vsaj toliko, kot so si med seboj različni predstavniki drugih družbenih ali starostnih skupin, gre pri mladih za specifično skupino, ki ima neke skupne lastnosti in posledično tudi specifične potrebe in želje. 

Kljub temu, da se stvari na tem področju premikajo na bolje, mladi pogosto ostajajo premalo ali povsem neslišani ali upoštevani. To je tudi naloga Sveta Vlade Republike Slovenije, da poskrbi, da bo glas mladih in organizacij s področja mladine slišan in upoštevan pri sprejemanju zakonov in drugih pravnih aktov na ravni države.

Kaj je Svet Vlade RS za mladino in kaj so njegove naloge?

Svet Vlade Republike Slovenije za mladino je eno od delovnih teles Vlade, zadolženo za področje mladine. Njegova naloga je, da spremlja in ocenjuje položaj mladih v družbi, preverja upoštevanje želja mladih, predlaga ustrezne ukrepe in rešitve za težave, s katerimi se soočajo mladi, daje mnenja pristojnim organom o aktualnih vprašanjih, ki zadevajo mlade ter vzpodbuja sodelovanje mladih v različnih posvetovalnih in soodločevalskih telesih na državni in lokalni ravni. Sestavljajo ga predstavniki mladinskih organizacij in združenj ter Vlade.

Kakšne so naloge članov Sveta?

Svet Vlade za mladino sestavljajo strokovnjaki s področja mladine oziroma predstavniki mladinskih organizacij in združenj ter predstavniki Vlade. Sam sem predstavnik tako imenovanih drugih organizacij, ki delujejo na področju mladine. Naloga članov je, da vlagajo pobude, predloge ter dajejo mnenje glede vprašanj, ki zadevajo mlade. Svet ima letno približno šest sej. Mandat traja pet let.

Kdo lahko voli?

Člane SVRSM volijo merodajne organizacije. Predstavnika drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine, lahko volijo predstavniki nevladnih organizacij, ki niso nacionalne mladinske organizacije, mladinski sveti lokalnih skupnosti ali mladinske organizacije v reprezentativnih sindikatih. Vsaka organizacija ima en glas.